Selecteer pagina

Disclaimer-en-cookies

PRIVACYVERKLARING

1. IDENTITEIT

Naam: SchilderenEnzo (SchilderenEnzo is een werknaam onder Pica2, in deze verklaring verder te noemen “SEZ”)
Adres: De Gewanten 24, 6836 EB Arnhem
KvK: 67218628
 

2. PRIVACY

 1. SEZ neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze website, het forum, van onze diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Wij doen ons best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.
  Deze privacyverklaring geeft je een helder overzicht van welke persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
 3. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is SEZ in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

 

3. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wij maken onderscheid in de persoonsgegevens die wij verwerken naar type contact. Per type contact verwerken wij de volgende gegevens:

3.1 Opdrachtgevers / klanten / Adverteerders

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens zoals IBAN- en BTW nummer
 • Bedrijfsgegevens (KvK-nummer, vestigings- en postadres, postcode en woonplaats)

3.2 Forumgebruikers
Onder een forumgebruiker wordt verstaan, iemand die een account heeft aangemaakt op het forum om zo deel te kunnen nemen aan het forum: berichten plaatsen, reageren op berichten etc.

 1. Gebruikersnaam (dit kan en mag een verzonnen alias zijn en hoeft niet je echte naam te zijn)
 2. E-mailadres
 3. Gewenste taal van het forum

3.3 Website-/forumbezoekers en forumgebruikers
Onder een website-/forumbezoeker wordt verstaan, iemand die geen account/inlog heeft op de site of forum en alleen de openbare onderdelen van de site/forum kan bekijken.

 1. Gegevens over de activiteiten op onze website
 2. Internetbrowser en apparaat type (zie verder artikel 10)

 

4. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

 1. Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 2. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schilderenenzo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 3. Aanmelden en gebruik maken van het forum is toegestaan voor kinderen jonger dan 13 jaar, maar alleen indien ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers hier toestemming voor hebben gegeven. In de registratieprocedure wordt deze toestemming gevraagd.

 

5. WAAROM EN HOE LANG

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het door jou verstrekte e-mailadres tijdens de registratie voor het forumdeel wordt alleen gebruikt voor (automatische) communicatie vanuit de forumsoftware zoals:
  • Notificaties (reactie op een bericht, subforum, persoonlijk bericht e.d.) Deze zijn in je eigen profiel in te stellen, welke berichten je wel of niet wilt ontvangen.
  • Reset van je wachtwoord.
 2. Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze overeengekomen dienstverlening met je uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld in geval van advertenties op de portal;
 3. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 4. Je gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren.

SEZ bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld dan wel wat wettelijk is bepaald.

SEZ neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SEZ) tussen zit.

Alle door jou geplaatste berichten blijven bewaard, zodat alle draadjes op het forum zo veel als mogelijk in tact blijven. Hierdoor kan de informatieve waarde van het forum gewaarborgd worden. Verstrek daarom NOOIT persoonlijke gegevens op of via het forum dan wel in de draadjes op het forum. SEZ kan niet instaan voor de waarborg van jouw privacy van jouw gegevens als je zelf kiest voor het openbaar plaatsen van persoonlijke gegevens.

 

6. DELEN VAN GEGEVENS

 1. SEZ verkoopt of deelt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Bij het gebruik hiervan verzamelen de beheerders van die diensten je gegevens.
 3. SEZ heeft een afdeling op Facebook. Hiervoor dien je jezelf apart aan te melden volgens de aanmeldprocedure van Facebook. Er is geen technische koppeling tussen het forum van SchilderenEnzo en de groep op Facebook, er vindt derhalve geen enkele uitwisseling plaats van persoonsgegevens.
  Voor het gebruik van de Facebookgroep van SchilderenEnzo verwijzen wij naar het privacy beleid van Facebook.
 4. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
 5. SEZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7. BERICHTEN VANUIT SEZ

 1. Klanten/opdrachtgevers ontvangen berichten om de klant te voorzien van belangrijke informatie over de door ons uit te voeren werkzaamheden. Dit zijn geen nieuwsbrieven met een zogenaamd commercieel karakter.
 2. Forumgebruikers kunnen door de beheerder van het forum bericht worden over (mis)bruik of (mis)gedragingen op het forum.
 3. Ook kunnen vanuit de beheerder van het forum berichten verzonden worden met belangrijke informatie over de werking dan wel veranderingen op het forum.

 

8. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Cookies
SEZ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wat als je niet van cookies houdt
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Eenmaal geplaatste cookies op je PC, tablet of mobiel kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

 

9. DISCLAIMER

De informatie op onze website is met zoveel mogelijk zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten verbonden worden aan hetgeen op de site staat. SEZ kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken functioneert. SEZ wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Verwijzingen naar externe bronnen dienen alleen ter informatie voor de gebruiker. SEZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die externe bronnen dan wel het functioneren van die externe sites/bronnen. Tevens kan SEZ niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop die sites met uw persoonsgegevens omgaan.

Het is niet toegestaan om informatie, beelden en of andere elementen van deze site te kopiëren of te downloaden met als doel te verspreiden of vermenigvuldigen om daar eigen gewin mee te behalen. Alleen voor eigen persoonlijk gebruik is het toegestaan. SEZ behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
 

10. GOOGLE ANALYTICS | GOOGLE ADSENSE

 1. Bij het bezoeken van onze website wordt door Google Analytics een cookie geplaatst. Deze dienst gebruiken wij om te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verzamelde informatie te delen voor en aan andere Google diensten. Google kan de informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 3. De bewaartermijn van de bezoekgegevens binnen Google Analytics staat op 26 maanden.
 4. Om (beperkte) inkomsten te genereren om daarmee de kosten van (het gratis gebruik van) het forum te kunnen dekken, wordt gebruik gemaakt van de diensten van Google Adsense. Bij het bezoeken van de site en het forum van SEZ zijn daarom bepaalde advertenties te zien. Deze advertenties worden gepersonaliseerd door de plaatsing van cookies op je PC die door andere sites op jouw PC zijn gezet (zie artikel 8). Het tonen van de advertenties wordt geheel door Google Adsense gedaan. SEZ heeft geen inzage in de door jou bezochte sites op basis waarvan de advertenties getoond worden. Tevens is er geen koppeling tussen Adsense en Analytics waar mogelijk bepaald gedrag uit gehaald zou kunnen worden.
 5. SEZ heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 6. Van alle IP-adressen is het laatste octet gemaskeerd. Dit houdt in dat van het IP-adres van een bezoeker de laatste cijfers anoniem zijn gemaakt.

 

11. INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN

 1. Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door SEZ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 2. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 3. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@schilderenenzo.nl. Bij zo’n verzoek kan het zijn dat wij enige vorm van identificatie vragen zodat wij er zeker van kunnen zijn, dat wij de wijzigingen bij de juiste persoon doorvoeren. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. Er zijn geen kosten verbonden aan wijzigingen.

 

12. KLACHTEN

SEZ wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

13. GEGEVENSBEVEILIGING

SEZ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@schilderenenzo.nl.

 

14. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

Als gevolg van allerlei ontwikkelingen, waaronder ook wettelijke wijzigingen, wordt deze privacyverklaring regelmatig bijgewerkt. Een aanpassing van deze verklaring wordt zoveel als mogelijk bij iedereen bekend gemaakt, via jouw contactgegevens die bij SEZ bekend zijn. Ook wordt geadviseerd zelf regelmatig de privacyverklaring te bekijken en door te lezen om te kunnen bepalen of je je nog kunt vinden in hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. De meest recente versie van de verklaring prevaleert boven eerdere versies.

Arnhem, 20 mei 2018

Aansprakelijkheid

De eigenaar, beheerder(s), administrator(s) en moderator(s) kunnen nooit en te nimmer verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor hetgeen geplaatst wordt op het forum. Ook kan SchilderenEnzo niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de berichten.

Indien je een ongepast bericht ziet, meld dit terstond aan één van de moderators zodat actie ondernomen kan worden.